Ash cloud from Iceland volcano grounds another 500 flights across Europe

 

More than 500 flights were cancelled across Europe yesterday as the volcanic ash cloud from Iceland closed airspace across the Iberian Peninsula and northern Mediterranean.

Aircraft were grounded in Italy, Spain, Portugal, France, Germany, Switzerland, the Irish Republic and Croatia.

Britain escaped the worst of the disruption but small airstrips in northwest Scotland closed and British Airways, easyJet and Ryanair cancelled some flights from the UK to affected destinations.

Transatlantic flights were diverted north, around the main cloud.

The Met Office warned that a high-pressure system in the mid-Atlantic would continue to drive northerly winds into Europe for the next two or three days, raising the prospect of further disruption this week.

A tongue of debris extended over Spain and Portugal and across the Northern Mediterranean. Regional airports in Spain, France and Italy were closed for much of the day. Flights were grounded at Nice airport, the main hub on the French Riviera, just three days before the Cannes Film Festival was due to begin.

The Vatican said that Pope Benedict’s four-day visit to Portugal would go ahead as planned tomorrow despite the closure of much of Portuguese airspace.

Transatlantic flights were diverted north over Greenland to avoid a cloud stretching from Iceland to the Azores. Eurocontrol, the Brussels-based agency that co-ordinates air traffic control centres across the Continent, warned airlines to carry extra fuel to allow aircraft to skirt the no-fly zone.

Departure boards at airports across Europe showed red cancellations. At Brussels airport at least six flights to the US were delayed or cancelled. In Geneva dozens of flights to Portugal, Spain, France, Ireland, Britain and Hungary were cancelled, while at Zurich airport flights to Washington, Dublin and Porto were grounded.

A strong eruption on Thursday emitted a dense ash cloud that was still present yesterday from sea level up to 20,000ft (6,000m).

Volcanologists said that seismic activity beneath the volcano was less intense yesterday.

Aska moln från Island vulkanen skäl en annan 500 flygningar över Europa

 

Mer än 500 flygningar ställdes in i hela Europa i går som det moln av vulkanisk aska från Island stängt luftrummet över den iberiska halvön och norra Medelhavet.

Flygplan bottnar i Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Irland och Kroatien.

Storbritannien undkommit den värsta av avbrottet men små landningsbanor i nordvästra Skottland slutna och British Airways, easyJet och Ryanair in en del flyg från Storbritannien till drabbade destinationer.

Transatlantiska flygningar omdirigeras norr, kring de viktigaste molnet.

Met Office varnade för att ett högt tryck system i mitten av Atlanten skulle fortsätta att köra nordliga vindar i Europa för de kommande två eller tre dagar, ökar utsikterna till ytterligare störningar i veckan.

En tunga av skräp sträckte sig över Spanien och Portugal och i hela norra Medelhavet. Regionala flygplatser i Spanien, Frankrike och Italien avslutades under en stor del av dagen. Flygningar jordad i Nice flygplats, det viktigaste navet på den franska Rivieran, bara tre dagar innan filmfestivalen i Cannes skulle börja.

Vatikanen sade att påven Benedictus fyra dagars besök i Portugal skulle gå vidare som planerat i morgon trots nedläggningen av en stor del av portugisiska luftrummet.

Transatlantiska flygningar omdirigeras norr över Grönland för att undvika ett moln sträcker sig från Island till Azorerna. Eurocontrol, den Brysselbaserade organ som samordnar flygövervakningscentra tvärs över kontinenten, varnade flygbolag att transportera extra bränsle för att tillåta flygplan att undgå de flygförbudszon.

Avgång brädor vid flygplatser i hela Europa visade rött avbokningar. På flygplatsen i Bryssel minst sex flygningar till USA var försenade eller inställda. I Genève dussintals flyg till Portugal, Spanien, Frankrike, Irland, Storbritannien och Ungern drogs tillbaka, samtidigt som Zürichs flygplats flyg till Washington, var Dublin och Porto jordad.

En stark utbrott på torsdag släpps en tung soda moln som fortfarande var närvarande i går från havsnivå upp till 20.000 fot (6.000 m).

Volcanologists sa att seismisk aktivitet under vulkanen var mindre intensiv igår.

500 flygningar över Europa ställs in pga askmoln från den isländska vulkanen

 

Mer än 500 flygningar ställdes i går in över hela Europa efter det att man till följd av det vulkaniska askmolnet från Island tvingats stänga luftrummet över den iberiska halvön och norra Medelhavet.

Flygplatser hölls stängda i Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Irland och Kroatien.

Storbritannien drabbades måttligt av störningarna men mindre landningsbanor i nordvästra Skottland stängdes och British Airways, easyJet och Ryanair ställde in vissa flygningar från Storbritannien till drabbade destinationer.

Transatlantiska flygningar omdirigeras norrut för att kringgå det största molnet.

Den brittiska vädertjänsten (Met Office) varnade för att ett högtryck i mitten av Atlanten skulle fortsätta att föra in nordliga vindar i Europa de kommande två eller tre dagar, vilket ökar riskerna för ytterligare störningar i veckan.

Ett moln av aska låg över Spanien, Portugal och norra Medelhavet. Regionala flygplatser i Spanien, Frankrike och Italien hölls stängda under en stor del av dagen. I Nice, navet på den franska Rivieran, stängdes flygplatsen – bara tre dagar innan filmfestivalen i Cannes skulle börja.

Från Vatikanen meddelades att påven Benedictus fyra dagar långa besök i Portugal skulle genomföras som planerat i morgon trots att en stor del av det portugisiska luftrummet har stängts.

Transatlantiska flygningar omdirigeras norrut, över Grönland, för att undvika det moln som sträcker sig från Island till Azorerna. Eurocontrol, den Brysselbaserade organisation som samordnar flygtrafikledningen över kontinenten, uppmanade flygbolagen att utrusta planen med extra bränsle för att dessa skulle kunna ta vägen runt flygförbudszonen.

Flygplatsernas avgångstavlor visade på många håll i Europa rött i form av inställda avgångar. Från flygplatsen i Bryssel var minst sex flygningar till USA försenade eller inställda. Från Genève ställdes ett dussintal flyg till Portugal, Spanien, Frankrike, Irland, Storbritannien och Ungern in, och i Zürich stoppades flygningar till Washington, Dublin och Porto.

Ett kraftigt utbrott på torsdagen släppte ut ett kompakt askmoln som ännu i går sträckte sig från havsnivå upp till 6 000 meters höjd.

Vulkanologer sade att den seismiska aktiviteten under vulkanen var mindre intensiv i går.

Artikel ur The Times, 10 maj 2010                           Artikeln översatt med Google Översätt                       Artikeln efter korrekturläsning av Lena Holmlund 

Se alla rättningar (spåra ändringar) här!

Tillbaka till Korrektur-läsning